Vedtægter

– for Svendborg Svømmeklub

Vedtægterne er sidst revideret på generalforsamlingen d. 20. marts 2012

§ 1

Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune.

§ 2

Foreningens formål er at arbejde for svømmeidrættens fremme, herunder børneundervisning, konkurrence- og motionssvømning, samt vandpolo og livredning og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskab til denne idræt.

Endvidere at, udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3

Foreningen er medlem af Dansk Svømmeunion, Danmarks Idræts Forbund, DGI, samt Svendborg Idræts Samvirke og er undergivet disse love og bestemmelser.

§ 4

Som aktivt eller passivt medlem, kan optages enhver der erklærer, at ville respektere de i § 3 nævnte foreningers love samt nærværende vedtægter. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen med simpel majoritet.

§ 5

Kontingentet og måden hvorpå dette forfalder og opkræves fastsættes af bestyrelsen for et halvt år af gangen. Ved indmeldelsen betales et af bestyrelsen fastsat indskud.

§ 6

Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, og kontingentet skal udbetales for det halvår hvor udmeldelsen er sket. Ved udmeldelsen kan kræves skriftlig bekræftelse.

Stk. 2. Har et medlem ikke betalt kontingent rettidigt, betragtes medlemmet som udmeldt af klubben, hvilket oplyses til pågældende.

Stk. 3. Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen, når særlige forhold giver anledning dertil. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelsen, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve spørgsmål om eksklusionen afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor medlemmet har ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion optages som et særligt punkt på dagsordenen. Et medlem ekskluderet i henhold til en generalforsamling kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamling.

§ 7

Stk. 1. Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger vedtægterne foreskriver, foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest d. 15. marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel, på klubbens hjemmeside samt ved opslag i klublokalet.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. januar, og disse forslag optages i dagsordnen, som bekendtgøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 4. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, der har været medlem af foreningen mindst 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i restance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

Stk. 5. Alle forældre til børn under 15 år i SSK betragtes som medlemmer med 1 stemme pr. husstand.

§ 8

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt fremlæggelse af budget for det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand (Lige år).
6. Valg af kasserer (Ulige år).
7. Valg af næstformand/sekretær (ulige år)
8. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer (op til 3 i lige år og op til 3 i ulige år).
9. Valg af op til 3 suppleanter til bestyrelsen (Suppleanter vælges for 1 år ad gangen)
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (Vælges for 1 år ad gangen)
11. Eventuelt (Her under kan intet vedtages)

§ 9

Generalforsamlingen vælger dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Alle beslutninger, bortset fra beslutning i § 15 og 16, træffes ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, idet dog afstemning eller valg skal foregå skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det. Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol samt referat af forhandlingerne efter dirigentens bestemmelser.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen kræver det. Angivelse af de spørgsmål som ønskes behandlet vedlægges. Generalforsamlingen skal afholdes senest en måned efter ovennævnte krav. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglerne i § 7.

§ 11

Stk. 1. Bestyrelsen består af maksimalt 9 personer, som alle vælges af medlemskredsen blandt dennes aktive og passive medlemmer over 18 år. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med op til 5 i ulige år og op til 4 i lige år. Bestyrelsesmedlemmer, der vælges som erstatning for et bestyrelsesmedlem, der afgår i utide vælges for samme periode, som det afgående bestyrelsesmedlem. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld. Personer med ansættelsesforhold i Svendborg Svømmeklub kan ikke vælges som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig hurtigst muligt efter generalforsamlingen og udpeger, efter behov repræsentanter for følgende udvalg:

  • Konkurrenceudvalg
  • Vandpoloudvalg
  • Svømmeskoleudvalg
  • Sponsorudvalg
  • Aktivitetsudvalg
  • Motions- og livredningsudvalg

De af bestyrelsen udpegede udvalgsrepræsentanter er født formand for det pågældende udvalg, medmindre andet besluttes af udvalget. Udvalgene supplerer sig selv med det antal medlemmer samt underudvalg, der skønnes nødvendigt. Et bestyrelsesmedlem kan kun være bestyrelsesrepræsentant for et udvalg men kan godt have sæde i flere udvalg som menigt medlem.

Klubbens formand, næstformand og kasserer er, med mindre andet besluttes af bestyrelsen, klubbens repræsentanter i svømmehalsudvalget i Svendborg Kommune.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 4. Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet.

Stk. 5. Indkaldelsen bør ske med 1 uges varsel. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne protokolleres og underskrives af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til at få sin afvigende mening indført i protokollen.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede ved et lovligt indvarslet bestyrelsesmøde. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Bestyrelsen er ulønnet, men der kan ydes godtgørelse efter gældende regler mht. diæter, dækning af udgifter til telefon og kontorhold. I tilfælde af, at der ydes diæter til et bestyrelsesmedlem, for ekstraordinært bestyrelsesarbejde, skal dette være besluttet af bestyrelsen.

Stk. 8. Kørselsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i møder/kurser som repræsentant for SSK kan udbetales efter statens gældende takster. (Laveste takst)

Stk. 9. Bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i SSK er fritaget for kontingent.

Stk. 10. Eventuel godtgørelse til udvalgsmedlemmer besluttes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

§ 12

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Vedtagne beslutninger og foretagne forhandlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Stk. 1. Bestyrelsen har ansvaret for ansættelse og afskedigelse af trænere, instruktører og andet personale. Bestyrelsen kan uddelegere dette til relevante udvalg. Alle beslutninger mht. aflønning af trænere, instruktører og andet personale træffes af bestyrelsen. SSK udbetaler ikke løn eller godtgørelser, der strider mod gældende lovgivning.

Stk. 2. Alle holdledere, trænere, instruktører og øvrige ansatte skal give samtykke til at SSK rekvirerer børneattest på vedkommende jf. DGI’s og DIF’s regler på området.

§ 13

Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden udgangen af januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskabet og status skal bekendtgøres ved opslag i klublokalet senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 14

Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab jf. § 13, og kontrollere beholdningernes tilstedeværelse. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§ 15

Ændringer i nærværende vedtægter kan foretages på en generalforsamling med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede. Ved indkaldelse til generalforsamling, hvor forslag om vedtægtsændringer ønskes behandlet, skal foreningens medlemmer samtidig med indkaldelsen have underretning om de pågældende vedtægtsændringer.

§ 16

Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. I tilfælde af foreningens opløsning anvendes foreningens eventuelle formue efter bestyrelsens beslutning til fremme af de i § 2 beskrevne formål, således at formuen så vidt muligt anvendes på Svendborg-egnen.
 

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere